Lite næring: Kjøtfe som har hatt dårlege haustbeite og får lite og næringsfattig vinterfôr kan fort bli for tynne. Illustrasjonsfoto.

Mattilsynet registrerer for tida kjøtfe og lam som er langt magrare enn dei burde vore. No ber dei bøndene sjekka enkeltdyra og vurdera tiltak.

Sjur Håland

Mindre grovfôrlager enn normalt og grovfôr med dårlegare kvalitet kan få uheldige konsekvensar.
– I tillegg har gjerne vintersesongen starta med haustbeite som har vore blaute og opptrakka. Hausten og vinteren har vore langt frå optimal, det ser me dessverre resultat av i enkelte besetningar no, seier Arnfinn Landa.
Han minner om at knappheita på fôr vil kunna forsterka seg framover mot våren og føresommaren grunna mange beite som er heilt eller delvis øydelagde.
– Det vil være lurt å være tidleg ute og så i beita for å reparera skadane, seier han.

Alvorleg

Den tidlegare bonden er medlem av dyrevernsnemnda på Nord-Jæren og utfører tilsyn for Mattilsynet.
– Me ser lam og kjøtfe som er alt for tynne. Eg har registrert kviger som skal kalva til våren som er 150-200 kilo lettare enn dei burde vore, dette er svært alvorleg.
Han oppmodar bøndene til å gjera opp status for tilgjengeleg vinterfôr og talet på dyr.
– Lite fôr er inga unnskyldning for dårleg dyrevelferd, understrekar han.
– Gjer opp status no, ikkje vent. Du må ikkje ha fleire dyr enn du har fôr til. Som bonde har du ansvar for å setja inn tiltak i tide med tilleggsfôring eller reduksjon av buskapen gjennom sal eller slakting. Driv du til dømes eit løp med bygging av buskap med NRF for å få fram reine rasar, er det eitt alternativ å slakta eller selja kryssingsdyra og heller kjøpa inn reinrasa dyr når fôrsituasjonen har endra seg på garden. Nå er det kjøpars marknad for dei som har nok fôr. Til hausten blir det truleg seljars marknad og god tilgang for dei som vil kjøpa dyr.

Vil følgja med

Landa fortel at Mattilsynet vil halda eit ekstra auge med kjøtfebesetningar utover vinteren og våren for å sikra god dyrevelferd. Han ber også om at bøndene sine meieri- og slakterikontaktar saman med dyrlegane, følgjer med på statusen i besetningane.
– I tvilstilfelle bør dei be Mattilsynet om ei vurdering. Siste tiders hendingar har synt viktigheita av å vera i førekant. Det må bli slutt på haldninga om at ein er grei med bøndene om ein let vera å seia i frå ved mistanke om brot på dyrevelferda.
Også sauene bør sjekkast ekstra nøye denne vinteren.
– Lamma kan tilsynelatande sjå fine ut, men om du kjenner på dyra under ullfellen, kan det henda at haldet er langt dårlegare enn det ser ut til. Leverikter kan skapa mykje trøbbel, særleg etter blaute somrar, og må behandlast.

Skil i frå vêren

Landa rår til at tynne lam som framleis går med vêren, blir skilde frå, også for å unngå sommarlemming på heia.
– Dette er små og lite utvikla lam, som heller bør gå tome og parast att neste haust.
– Kva med dyr som går ute nå på vinteren?
– Det grunnleggjande i høve til dyrevelferden er at liggeplassen skal ha tak og minst tre vegger. Liggeplassen skal vera tørr og trekkfri med mjukt underlag. Fôringsplassen skal vera godt drenert, medan det skal vera sjukebinge tilgjengeleg med lys, strø og varme. Permanent eteplass, skal ha tak, fast dekke og høve til reinhald.

Bengt Egil Elve, Nortura

Arnfinn Landa, Mattilsynet

Vanskeleg haldvurdering

Bengt Egil Elve er Tilførselleiar Storfe hjå Nortura. Han meiner også at det er gode grunnar til å sjekke haldet på storfe. Kjøtfe på skrale haustbeite og magert vinterfôr kan gi kalvingsproblem. Forsking tydar på at for dårleg næringstilgang i andre trimester gir store kalvar. I staden for å leggja på haldet, kan ein i staden risikera stor fødselsvekt og dermed auka fare for fødselsvanskar. Rett fôring blir også her avgjerande, i følgje Elve.
– Ja, og i høve til optimal fôring av drektige kjøtfe er rådet å fôra etter norm, verken meir eller mindre. Etter kalving blir det viktig med kraftigare fôring for å få kua i syklus og i brunst att.
– Korleis kan ein vurdera om dyra har for dårleg hald?
– Haldvurdering er særleg utfordrande på kjøtfe og krev trening. Dessutan kan du lett bli «blind» når det gjeld eigne dyr som du ser kvar dag. Ei gradvis tæring på haldet kan vera vanskeleg å oppdaga. Eg vil tilrå alle til å læra seg haldvurdering. Søk gjerne hjelp hjå rådgjevarane dine. Dei som kan dette, vil kunna gje deg grunnleggande råd om haldvurdering.

Høyensilasje

Har du knappe fôrressursar denne vinteren er alternativet til reduksjon av besetninga å kjøpa fôr. Bengt Egil Elve held fram at sjølv om du i eit normalår kan fôra gjennom vinteren med minimalt supplement av kraftfôr, vil eit næringsfattig grovfôr føra til at du må endra praksis denne vinteren.
– Om du slit med å få tak i grovfôr lokalt, er det til dømes råd å få tak i høyensilasje frå Sverige til akseptable prisar. Elles har Felleskjøpet gode alternativ med fiberrike kraftfôrslag. Men då må du hugsa på at det uansett er viktig å ha nok grovfôr i menyen, understrekar Elve.
Om det nye året så vidt er i gang, minner Elve om at våren ikkje er langt unna. Å vera tidleg ute med rådgjerder for å sikra komande beitesesong blir avgjerande.
– Du må vera snar med å sjekka statusen for beita dine. Hugs at det som grønkar ute på beita om eit par tre månadar rett og slett kan syna seg å vera vassarve og anna ugras. Då må du ha ein strategi på plass for å sikra dyra dine nok fôr også til våren, understrekar han.

Stikkord denne saka: , ,