Ikke til å misforstå: Det nye e-læringskurset i dyrevelferd for gris bruker enkle virkemidler til å formidle grunnleggende, men obligatorisk, kunnskap.

Som en del av dyrevelferdsprogrammet for svin som er innført i 2019, stiller næringa krav om at både du som bonde og røkterne dine skal ta et kurs om praktisk arbeid med dyrevelferd for gris.

Tora Saltnes,
kommunikasjonsrådgiver, Animalia

Dokumentert god dyrevelferd er et begrep som brukes mer og mer i husdyrholdet. I 2019 ble dyrevelferdsprogrammet for svin utvidet til å omfatte alle besetningstyper, og det er innført flere krav til dokumentasjon som angår dyrevelferden i fjøset ditt.

Obligatorisk e-læringskurs

I dyrevelferdsprogrammet har næringa lagt inn et krav om grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Derfor har Animalia, i samarbeid med Norsvin, utviklet et e-læringskurs som er obligatorisk for dyreeiere og røktere. Alle som steller gris skal ha tatt kurset innen 1. januar 2020 for å overholde kravene i dyrevelferdsprogrammet.

– Kurset gir en grunnleggende innføring i observasjon av dyra og grisens normale atferd, hvordan du følger opp sjuke og skadde dyr, og det viser eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning, sier Sondre Stokke Naadland, spesialveterinær i Helsetjenesten for svin i Animalia.

Kurset finnes på norsk og engelsk, men fremstillingen av læringsinnholdet med tegninger og animasjoner skal være enkelt å forstå også for røktere som verken er norsk- eller engelsktalende. Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer. Et e-læringskurs er lett tilgjengelig via internett, og du kan gjennomføre det når og hvor det passer deg. Derfor egner en slik type opplæring seg når det snakk om å nå flest mulig i målgruppen i hele landet innen fristen som er satt til 1. januar 2020.

– Ved å kreve gjennomføring av e-læringskurset i dyrevelferdsprogrammet, legges det opp til at kursdeltakerne skal kunne omsette denne basiskunnskapen til god praksis i fjøset, sier Naadland.

Er kurset godt nok?

Noen vil mene at kurset er svært grunnleggende og vil stille spørsmål ved om dette kurset alene er god nok opplæring.

– Dette kurset er ment som en basisopplæring som skal ses i sammenheng med andre opplærings- og veiledningsaktiviteter i dyrevelferdsprogrammet, slik som rådgivningsbesøk fra varemottaker og veterinærgjennomgang av besetningen i tillegg til egenrevisjon og registrering i Helsegris. Krav til dokumentert kompetanse vil innføres på flere områder i landbruket. Dette kurset er en start når det gjelder dyrevelferd for gris, sier Naadland.

Både Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet i kurset.

Hva er et dyrevelferdsprogram?

Et dyrevelferdsprogram har som mål å løfte hele produksjonen, på tvers av regioner og bedrifter. I praksis er det et sett med krav og tiltak som er utformet som en bransjeretningslinje, hvor plikter hos den enkelte bonde, varemottaker og bransje beskrives i detalj. Varemottakerne forplikter seg til å følge opp retningslinjen i egne verdikjeder.

Dyrevelferdsprogrammet for svin inkluderer krav om veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjuke og skadde dyr samt økonomiske sanksjoner. Det er også innført obligatoriske kompetansekrav i dyrevelferd for svineprodusenter og røktere.

Alle slakteriene har forpliktet seg gjennom bransjeretningslinjen å følge opp sine besetninger og sørge for at alle avvik lukkes. Det er innført trekk på 50 øre per kilo slakt ved mangelfull oppfølging av programmet. I tillegg er det innført et bortfall av helsegristillegg for smågrisselgende besetninger dersom de ikke tilfredsstiller kravene i programmet. Manglende deltagelse i programmet, som at man ikke har registrert seg i Helsegris eller at frister er overskredet med mer enn 45 dager, vil føre til KSL-trekk på 20 prosent, tilsvarende ca. fem kroner per kilo slakt.

Hva, hvordan, hvorfor?

Hva skjer om bonden ikke gjennomfører opplæringen innen 1. januar 2020?

Dersom bonden ikke følger opp kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin og gjennomfører e-læringskurset, vil besetningen ikke få Velferdsgris-godkjenning og dermed få mindre betalt for slaktegris (0,50 kr/kg) og/eller smågris (90 kr/smågris).

Hvordan skal gjennomført kurs registreres i Helsegris for å unngå trekk?

Bonden vil få et spørsmål om kurset er gjennomført i besetningsrapporten til hovedbesøket i Helsegrissystemet.

Hvorfor må du velge besetningstype i kurset?

Ved å velge besetningstype for din produksjon får du tilpasset læringsinnhold avhengig av om du holder purker eller ikke.

Hva koster kurset?

Før nyttår koster det kr 500 for første bruker (dyreeier). For de neste brukerne tilknyttet samme dyreeier koster det kr 250. Etter nyttår koster det kr 800 og 400 for de ulike brukerne.

Stikkord denne saka: , ,