Færre purker: Innstrammingene i konsesjonsregelverket, som foreslås for produsenter med avlspurker, skaper het debatt i svinemiljøet. Norsvin vedtar sitt høringssvar 8. mars. Foto: Bondevennen.

Avtalepartene i Jordbruksoppgjøret ble enige om at det skulle utredes en innstramming av konsesjonsregelverket på purker. Høringen er nå ute og det er viktig at mange engasjerer seg.

Gustav Grøholt, organisasjonssjef, Norsvin SA

Formålet med konsesjonsregelverket er: “Lovens formål er å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.”

Teksten i jordbruksavtalen er:

Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte avlspurker og slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og formeringsbesetninger og det skal utformes overgangsordninger.

Slik det står skrevet i teksten er ikke mandatet å foreslå regulering på omsatte smågris, slik noen ønsker.
I forslaget står det at de som har høyere antall slaktede/omsatte/destruerte avlspurker i 2017 eller 2018 enn det forslaget som vedtas, kan søke om midlertidig konsesjon i tre år.
Endringene har ingenting med markedsregulering å gjøre, men vil selvsagt kunne påvirke markedet etter en overgangsperiode. Utkjøpet av purker, som kom rett før jul, er derimot et eksempel på markedsregulering.
Det var Staten som kom med dette i sitt tilbud til faglagene ved jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukerlag sa at det ville de gjerne være med å diskutere.

Norsvin engasjerer de tillitsvalgte

Et samlet fylkeslederkorps og styre i Norsvin støttet også at dette burde utredes. Landbruksdirektoratet fikk oppgaven og kom med sin rapport i september, med forslag til løsninger.
Saken ble så sendt til Landbruks- og matdepartementet, som valgte en litt annen måte å regne på, men i hovedsak med samme virkning. Norsvin har i denne perioden ikke vært delaktig i disse prosesser, bortsett fra at vi har hjulpet til med noe statistikk.
Rett før jul hadde departementet sitt forslag klart til høring. Alle som vil, kan melde inn sine synspunkt der. Alle fylkeslagene i Norsvin vil ha dette som et tema i sine fylkesårsmøter og noen har hatt møter på det allerede.

To hovedtemaer som engasjerer

Ut ifra diskusjonene som har vært på noen av disse møtene, er det i hovedsak to konkrete temaer som engasjerer mest.

  1. Er forholdstallene og måten de beregnes på hensiktsmessige, i den forstand at de ikke rammer vanlig produksjon?
  2. Er overgangsordninger som foreslås fornuftige?

Norsvin har ikke konkludert om hva vi mener om høringen, da dette skal behandles i lagene først, for så og vedtas i vårt styre 8. mars.

Vi opplever en svært opphetet debatt, spesielt på det siste punktet. Norsvin ber om at alle besinner seg i det man skriver og sier, og at man har respekt for andres meninger. Så blir det opp til høringene og til slutt departementet å vedta den nye innstrammingen.
For kanskje 90 prosent av produsentene vil denne innstrammingen ikke ha noe å bety, mens den vil ha svært mye å bety for enkelte andre.

Forslaget går ut på:

Kort fortalt foreslås det at den gamle konsesjonsgrensen på 2100 slaktegrisenheter gjelder som før og der en purke, som har hatt ett kull og står inne i huset, er 20 enheter. Det betyr at dersom man slakter 1100 slaktegris, har man igjen 1000 enheter, som deles på 20. Man kan da ha 50 avlspurker, som har hatt kull, stående inne.
I tillegg legges det nå til en begrensing på hvor mange avlspurker man kan slakte/destruere/omsette. Antallet beregnes på akkurat samme måte som innsatte avlspurker, men her er purkeverdien 15 enheter. Dersom man slakter 1100 slaktegris, kan man slakte/destruere/omsette 2100 – 1100 = 1000/15 = 67 avlspurker. For avlsbesetninger som må ha høyt antall førstekull av hensyn til framgangen er forholdstallene lavere.
Det er ikke sikkert at ordningen blir slik etter at høringssvarene har kommet inn, da dette kun er høringsforslaget fra departementet.
Det er viktig at alle som har meninger om dette deltar i diskusjonen og kommer med praktiske eksempler, slik at man i størst mulig grad lager en ny konsesjonslov som er hensiktsmessig og uten mulighet for kreative løsninger.
Mange vil nok komme med sine innspill og vi vet at Bondelaget vil behandle sitt innspill ganske raskt.

Regjeringserklæringen kom midt oppi

Sist uke ble H, Frp, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. Vi ser at det i hvert fall er tre vesentlige punkter for gris som har kommet med.

Sitat:

  • Konsesjonsgrensen for svin og fjørfe skal ikke settes høyere enn i dag og skal bidra til å sikre geografisk spredt produksjon.
  • Sikre et velfungerende importvern og politisk handlingsrom for å ivareta norsk matproduksjon i bilaterale og multilaterale forhandlinger.
  • Videreføre produsentenes ansvar for markedsbalanseringen der produsentsamvirkene står for markedsbalanseringen.

Disse tre punktene er viktige for norsk svineproduksjon. Norsvin håper på gode innspill til høringen og at man får et forslag som er til beste for hele næringen. Samt at man viser respekt for hverandres meninger.

Stikkord denne saka: , ,