Ku på beite

Mattilsynet understreker at mosjon og fri bevegelse er viktig for dyrevelferden hos storfe. Tilsyn med tanke på mosjonskravet vil bli prioritert fremover. (Illustrasjonsfoto: Jofrid Åsland)

 

Alle storfe, inkludert dem i løsdrift, skal ha mulighet til mosjon og fri bevegelse minst åtte uker i sommerhalvåret. Dette er viktig dyrevelferd!

 

Marit Ladegård Manhenke
Seniorrådgiver Mattilsynet

 

Beite og mosjon på beite er viktig for dyras velferd og helse. Beiteperioden gir storfe frisk luft og muligheter til å utøve naturlig atferd. Muligheten for fri og økt bevegelse og lek gjør godt for både velferd og helse, spesielt for klauvhelsen. Økt bevegelse reduserer risiko for skader og haltheter hos dyra.
Ute på beite får dyra også god mulighet til å ha ønsket avstand eller nærhet til andre, samtidig som de får lov å utøve naturlige reise- og leggebevegelser på et komfortabelt, større område.

Ingen flere utsettelser

Selv om bestemmelsen om mosjon og beite ble vedtatt allerede i 2004, har storfebønder her til lands fått flere utsettelser på krav om mosjon for storfe. Ingen av disse utsettelsene gjelder lenger. Mattilsynet forventer at alle produsenter har forberedt seg i den lange tiden med overgangsordning, og sørget for at dyra har skikkelige muligheter for å bevege seg fritt minst like lenge som forskriften krever.
Mattilsynet har i særlige tilfeller anledning til å gi dispensasjon fra kravet om mosjon på beite, men vi er restriktive med å gjøre unntak. Rett og slett fordi dette er så viktig for det enkelte storfe.
Det eneste storfeet som er unntatt fra kravene er ukastrerte okser over seks måneder.

Noen forhold kan gi dispensasjon

Mattilsynet gir likevel åpning for at dyrene kan mosjoneres på andre tider på året dersom forholdene ligger til rette for det. Dette er særlig aktuelt i de tilfeller det er vanskelig å tilfredsstille kravet til beite i sommerhalvåret for kyr i laktasjon der beiteområdet er et stykke unna melkerobot.
Forskriften gir ikke en direkte åpning for mosjon på andre tider av året, derfor krever denne ordningen en dispensasjon fra Mattilsynet. Eventuell dispensasjon forutsetter at topografiske og klimatiske forhold ligger til rette for mosjon og «beite» på andre tider av året, også ved store nedbørsmengder.
Mattilsynet kommer i år til å prioritere tilsyn med mosjonskravet og følge opp dyrehold der dyrene ikke får komme ut. Vi mener mosjon og fri bevegelse i minst åtte uker er en viktig forutsetning for god dyrevelferd.

Stikkord denne saka: , ,