Storfenæringa definerer standard for dyrevelferd: I arbeidet med å etablere en handlingsplan og et dyrevelferdsprogram for storfe, må næringa ta stilling til hva som beskriver god dyrevelferd for ku, kalv og okse. Foto: Liv Kristin Sola

Storfenæringa skal sjølv sette standard for kva som er god dyrevelferd i eiga næring.

Åse Margrethe Sogstad, Spesialveterinær Animalia

Representanter fra organisasjonene bak Helsetjenesten for storfe utarbeider i 2019 en handlingsplan for dyrevelferd sammen med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.
Vi har som mål at dyra vi får mjølk og kjøtt fra har hatt et godt liv. Men hva er et godt liv, og hva er god velferd? Holder det å tilfredsstille forskriftene for å ha god nok dyrevelferd i besetningen? Hvordan kan vi sikre best mulige betingelser for dyra?
Næringa må ta stilling til hva vi mener beskriver god velferd for ku, kalv og okse. Dette arbeider nå en gruppe med representanter fra Q-meieriene, Tine, Tyr, Geno, KLF, Nortura, Helsetjenesten for storfe – Animalia, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag med, gjennom å etablere en handlingsplan for dyrevelferd for storfe. Handlingsplanen skal beskrive oppgaver og aktiviteter som er aktuelle og viktige for god dyrevelferd, bondens økonomi og næringas omdømme.

Ønsker dyrevelferdsprogram

Det er etablert dyrevelferdsprogrammer for svin, slaktekylling, kalkun og verpehøns. Selv om enkelte varemottakere har egne satsinger på dyrevelferd og dokumentasjon av dyrevelferd hos storfe, har vi i dag ikke et felles dyrevelferdsprogram. Det viktigste punktet i handlingsplanen blir derfor å planlegge og etablere et dyrevelferdsprogram.
Ei referansegruppe med produsenter fra ulike typer produksjoner og som leverer til ulike næringsaktører er etablert for å få innspill til innhold i dyrevelferdsprogrammet.

Verktøy til dokumentasjon og forbedring

Generelt kan man si at et dyrevelferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger. Eksisterende velferdsprogrammer tar gjerne utgangspunkt i data fra besetningen og slakteriet i tillegg til dyre-baserte indikatorer. Besetningen samarbeider med veterinær om å vurdere velferden til dyra, forutsetningene dyra har for god velferd og tiltak for å forbedre den.
For produsentene er det å arbeide med dyrevelferdsprogrammer en måte å koble forholdene i besetningen, dyra, miljøet de lever i og stellrutinene, med regelverket som gjelder for produksjonen og hensiktsmessige forbedringstiltak.
Handlingsplanen for dyrevelferd skal være ferdig i løpet av 2019. Helsetjenesten for storfe håper også å ha klart det meste av innholdet i dyrevelferdsprogrammet i 2019, slik at teknisk utvikling kan utføres i 2020. Målet er å iverksette dyrevelferdsprogrammet i løpet av 2021.

Stikkord denne saka: , ,