Ku på beite langs sjøen

Bøndene i Rogaland slipper dyra ut og innfrir kravet om at storfe skal ha minst 8 ukers utegang i løpet av sommerhalvåret. Storfeprodusentene tar dyrevelferden og mosjonskravet på alvor. Foto: Bondevennen

Bøndene i Rogaland slipper dyra ut og innfrir kravet om at storfe skal ha minst 8 ukers utegang i løpet av sommerhalvåret. Storfeprodusentene tar dyrevelferden og mosjonskravet på alvor.

Hallgeir Herikstad, regiondirektør Mattilsynet Sør og Vest

Sommerens tilsynsrunde med mosjonskravet for storfe viser at bøndene her i området gjør det de stort sett gjør – de finner praktiske løsninger på ting. Dette er hovedkonklusjonen etter at vi har ført tilsyn med nesten alle storfehold i Rogaland, for å sjekke om mosjonskravet for storfe blir satt ut i livet. Vi har brukt dyrevernnemdene til å gjennomføre denne kartleggingsrunden for oss. I sommer kjørte dyrevernnemdene rett og slett «gate for gate» og førte tilsyn med alle storfehold.

Ute eller inne?

Der dyrevernnemda observerte dyr utendørs på gården ble dette notert, og de tok ikke nærmere kontakt med bonden. Dersom nemda ikke observerte noen dyr ute, ble bonden kontaktet. I noen tilfeller var ikke dyra ute akkurat denne dagen, men var ute andre dager, f.eks. på grunn av dårlig vær.
Vi har tillit til det bonden forteller oss om dyra. Hvis vi av en eller annen grunn mente at vi hadde grunn til å tvile på det bonden fortalte oss, ba vi bonden vise oss hvor dyra går ut og inn, slik at vi enkelt kunne se om det var tegn til dyretråkk.
Dette er første gang Mattilsynet kjører en egen tilsynsrunde for å se hvordan det står til med mosjonskravet. Vi sjekket derfor om melkekyr var ute, men ikke nødvendigvis om alle dyra var ute. Vi har derfor ikke gitt noen av storfeprodusentene beskjed om å utbedre ting dersom f.eks. kalvene ikke var ute. Oppsummeringene av tilsynene er veldig god/hyggelig/oppløftende lesing:

  • Vi var innom totalt 1266 storfehold
  • Kun 21 av disse hadde dyra inne, mange uten muligheter for å gå ut
  • Av disse 21 fikk de aller fleste dyra ut og fikk på plass luftegårder eller andre løsninger kort tid etter tilsynet
  • Bare 3 bønder har latt være å følge pålegg om forbedringer for dyra sine
  • Mattilsynet har mottatt 5 søknader om dispensasjon for mosjonskravet
  • Om lag 20 dyrehold vil få tett oppfølging fra tidlig neste sommer for å sikre at dyra faktisk kommer ut på beite.

Det er ingen hemmelighet at det har vært mange og lange diskusjoner mellom næringen og myndighetene om temaet mosjonskrav for storfe. Det vil sikkert bli flere også. Likevel, eller nettopp derfor, er det svært positivt at mosjonskravet i det store og det hele faktisk ser ut til å være på plass i Rogaland.
Dette er bra fordi det er bra for kyrne. Rett og slett.

 

Hva er mosjonskravet for storfe?

Naturlig atferd for storfe er å kunne beite, bevege seg fritt, være en del av flokken samtidig som de kan velge nærhet eller avstand til andre storfe. Storfe vil under naturlige forhold forflytte seg flere kilometer daglig. I tillegg kan de på beite eller i luftegård utføre naturlig kroppspleie og utforske omgivelsene. Under naturlige forhold er det normalt for voksent storfe å beite opp mot 9 timer i døgnet og å bruke tilsvarende tid på drøvtygging. Beitedrift gir god velferd og trivsel for storfe. Undersøkelser tyder på at beite gir redusert forekomst av aggresjon, halthet og jurbetennelse.
Forskrift om hold av storfe sier at storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. (Unntak for ukastrerte okser over 6 mnd). Dersom beite ikke er tilgjengelig for fjøs bygget før 1.1.2014 skal dyrene ha tilgang til egnet luftegård eller annet som sikrer dyrene fri bevegelse og mosjon.

Veileder til forskriften sier at:

Mosjonsperiode på 8 uker skal være mest mulig sammenhengende. Mosjonsperioden skal primært være i sommerhalvåret, men dersom forholdene legges til rette for det kan dyr mosjoneres til andre tider på året.

Om mosjonsarealet:

Utendørs mosjonsareal skal være et tillegg til areal dyrene har innendørs. Dyra kan mosjoneres uavhengig av om de melker eller ikke. Eventuell luftegård skal være egnet med tanke på størrelse, underlag og utforming. Det må være et opplegg for håndtering av gjødsel slik at underlaget holdes tørt og rent. Foringsplass må ha fast dekke og det må være tråkkfast underlag rundt. Mosjonsgang er en annen måte å løse mosjonskravet på, dvs gang langs ytterveggene av fjøset.

Stikkord denne saka: , , ,