Hvorfor og hvordan

Viktig verktøy: Genotypingen har først og fremst verdi for bonden i forbindelse med rekruttering og i avlsplanlegginga. For å få maksimal utnyttelse av testen, må dyret testes ved lav alder og før første inseminasjon.

Genotyping av hundyr er i ferd med å bli et viktig verktøy i avlsplanleggingen. På sikt kan kyr få like sikre avlsverdier som oksene.

Hans Storlien, Geno

Fra 1.juni ble det åpnet for å bestille genotyping av hundyr via nettsiden medlem.tine.no. Dette gir mulighet for at alle hundyr kan få beregnet en sikrere avlsverdi for alle egenskaper. Dette er et viktig verktøy for å gjøre avlsplanleggingen i egen besetning enda bedre. Genotyping av kyr vil også bidra til å øke sikkerheten på avlsverdiene på seminoksene. Det er per 25.juli bestilt genotyping på 1839 dyr (se tabell 1)

Tabell 1: Fylkesvis oversikt over bestilte GS-analyser.

Overgang til genomisk seleksjon

Internasjonalt har storfeavlen endret seg fullstendig de siste årene med overgang fra avkomsgransking til genomisk seleksjon. Genomisk seleksjon har gradvis blitt tatt i bruk i NRF-avlen i takt med at metodikken har blitt forbedret. Overgangen var komplett fra 2016, da unge okser uten avkomsgrupper ble tatt i bruk som eliteokser. I avlsverdiberegningene som utføres nå, utnyttes kukontrolldata på dyret sjøl og på slektninger, samtidig og i kombinasjon med genotypedata. Mens det tidligere var okser med store avkomsgrupper som hadde fokus i avlsarbeidet, har hundyrene nå fått større fokus. Gjennom å genotype disse, vil de kunne få like sikre avlsverdier som oksene.

Omfang

Siden oppstarten 1.juni er det per 25.juli bestilt analyse på 1 839 kyr. Det er stor variasjon i om det er sendt inn mange bestillinger per besetning eller om det bare er plukket enkeltdyr. Oppstarten var sein i forhold til beiteslipp, så det forventes en økning rett i etterkant av at dyra kommer inn igjen fra beite. Tilbudet vil bli markedsført mer utover høsten.

Beregninger

Det gjennomføres beregninger av avlsverdier og indekser på både seminokser, seminoksekandidater og kyr ca. hver tredje uke. Samla avlsverdier og indekser på 60 egenskaper på NRF-kyr oppdateres og presenteres i Kukontrollen etter hver beregning. Dersom kua er genotypa, inkluderes genotypedataene i beregningene, og det markeres i oversikten med et GS-ikon hvilke dyr som har slik informasjon inkludert i beregningsgrunnlaget sitt. Verdiene følger dyret ved et eventuelt salg, og blir med det tilgjengelige for ny dyreeier etter kjøp og innmelding i ny besetning.

Bestilling

Prosessen starter med at man går inn på menypunktet ‘Styring og planlegging’ på Kukontrollen sin nettside (medlem.tine.no). Der finner man undermenyen ‘Avlsplanlegging’ og ‘Bestille genotyping NRF’. I lista finnes alle hundyr som har rasekode NRF og som har kjent mor og sikker seminfar. Det betyr at dyr etter gårdsokse ikke lar seg teste. Det samme gjelder for krysningsdyr og dyr av andre raser. Dyr som allerede er genotypa, forsvinner fra lista.
Når bestilling er sendt vil man innen få dager få tilsendt øremerker og rør for oppsamling av vevsprøver. Alle Geno medlemmer med NRF-dyr i besetningen sin, har mottatt ei egen tang som skal benyttes i forbindelse med merking og uttak av GS-analyse. Når merkene er satt inn og prøvene tatt ut, sendes disse i ferdig frankert konvolutt til Biobank på Hamar.

Priser

Resultatene skal foreligge innen fire til åtteuker. Det har dessverre tatt litt lenger tid nå i starten på grunn av ferieavvikling og mange prøver samtidig. Etter hvert som rutinene har gått seg til, håper vi at svarene skal foreligge raskere. Hver prøve koster kr. 250,- inkludert en eventuell reanalyse ved manglende resultat. De reelle kostnadene er noe høyere, men Geno har vedtatt å dekke noe av kostnadene fordi genotypingen har nytteverdi for fellesskapet. Flere analyser gir totalt sett en lavere kostnad per analyse. Fakturering skjer påfølgende måned etter at bestillingen er gjort.

Verdt å merke seg

Noen forhold kan være verdt å merke seg:

  1. Det vil framgå av analysen dersom det tas prøve av feil dyr. Det vil da ikke være samsvar mellom dyrets genotype og dyrets slektskap, og det vil i slike tilfeller ikke foreligge resultater på dyret.
  2. Det er ikke mulig å bestille genotyping av hanndyr i besetningen. Dersom det likevel er sendt inn en prøve av et hanndyr, vil dette bli avdekket i analysen.
  3. Feil slektskap mellom genotypa dyr vil avdekkes. Erfaringene så langt viser at en del dyr er oppført med enten feil far eller feil morfar. Dersom riktig far /morfar er en NRF-seminokse, er det mulig å bestemme hvem dette er. Foreløpig har det ikke vært ressurser for å gjøre dette, men målet er å få det på plass etter hvert. I slike tilfeller bør opplysningene i Kukontrollen rettes, slik at slektskapet på dyret blir riktig. I tilfeller der det avdekkes feil slektskap, vil det ikke foreligge resultater. Betaling for bestilt genotyping vil ikke bli refundert.
Hvilke dyr skal jeg teste?

Genotypingen har først og fremst verdi for bonden i forbindelse med rekruttering (påsett av kviger) og i avlsplanlegginga.
For å få maksimal utnyttelse av testen, må dyret testes ved lav alder og før første inseminasjon. Det anbefales sterkt å teste alle kvigekalver. I en besetning på 50 dyr rekrutteres ca. 15-19 dyr som medfører en kostnad per år på kr. 5000,-. Det er en vel anvendt investering i gårdens viktigste ressurs – kvigene! Det har liten verdi å teste dyr som skal benyttes i bruksdyrkryssing, krysninger og «Freemartins». Om kvigene som er tvilling med okse er fruktbare, klarer foreløpig testen ikke å avsløre.
I de tilfeller det er aktuelt å selge en liten andel av kvigene, og man ønsker å genotype for å ha et godt verktøy for å plukke ut dyr til salg, så anbefales først og fremst å genotype alle aktuelle kvigekalver. Hvis man ikke ønsker dette anbefales å genotype blant de antatt dårligste. Det vil si de dyra man normalt ville valgt mellom for å plukke salgskandidatene.

Ingen grunn til å vente

Genotyping av hundyr vil bli et viktig verktøy i avlsplanleggingen. Samtidig er det med på å gjøre avlsarbeidet på NRF mer robust gjennom å øke sikkerheten på avlsverdiene på avlsdyrene. Geno håper at det er mange som ser mulighetene som ligger i dette tilbudet og har tro på at det vil bidra til å videreutvikle NRF-rasen på viktige egenskaper framover.

Stikkord denne saka: , , ,