Skamvit

Skamvit

Skjebnetimen nærmar seg for pelsdyrnæringa. Til no har regjeringas prosess mot landets snautt 170 pelsdyrbønder vore ei tragisk oppvising i politisk ryggesløyse.

Rett pris, ikkje billegast

Rett pris, ikkje billegast

Det er på tide at Noreg får ei lov om god handelsskikk. Difor er det gledeleg at regjeringa endeleg har sendt eit lovutkast om dette på høyring. Går alt etter planen blir forslaget lagt fram for Stortinget i haust, for at lova kan tre i kraft på nyåret.

Den viktige myra

Den viktige myra

I lys av klimatrugsmålet og den pågåande utarminga av artsmangfaldet, meiner Bondevennen at eit forbod mot nydyrking av myr bør aksepterast, men på to ufråvikelege vilkår:

Slepp ut lufta – det er vår!

Slepp ut lufta – det er vår!

Våronna står definitivt for døra. Bønder flest står på startstreken, klare for å legga grunnlaget for det som venteleg blir ein fin og lagleg vekstsesong.

Kor var jærbonden?

Kor var jærbonden?

Den vesle Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Bryne har utan tvil gjort mykje for å setta den sjølverklærte landbrukshovudstaden på kartet.

Rogaland leverer

Rogaland leverer

2,8 prosent. Det er kva primærnæringaneog den landbruksbaserte industrienstår for av den totale verdiskapinga imatfylket Rogaland.