Best i vest

Best i vest

På tampen av fjoråret hevda leiar for det regjeringsoppnemnde Demografiutvalet, Victor Normann, at me har ti-tjue år på oss for å forhindra at distrikts-Noreg blir til «ein gamleheim i naturskjøne omgjevnadar».

Fatt mot

Fatt mot

2020 har vore ein prøve for mange, anten ein merkte orona-viruset direkte eller indirekte.

Frykta fuglevirus har nådd Jæren

Frykta fuglevirus har nådd Jæren

To tilfelle av fugleinfluensaviruset er registrert på daud kortnebbgås, saman med eit utbrot av fugleinfluensa i ein fuglepark på Jæren. Det er meir enn nok til å setja ein alvorleg støkk i fjørfenæringa og i landbruket elles i heile landet.

Dette får me til

Dette får me til

4H samlar det inn. Grønt Punkt Norge tar det imot gratis. Det er forbode å brenna, og frå tid til annan tek små og store turen ut for å rydda naturen fri for det. Det handlar sjølvsagt om plast.

Vil pandemi setja dyr fri?

Vil pandemi setja dyr fri?

Ei ulukke kjem sjeldan aleine heiter det, og 2020 vil truleg bli ståande som eit overtydeleg døme på at det gamle ordtaket har noko føre seg.

Nyfylking i vest

Nyfylking i vest

Med den digitale skipinga av eit samla Vestland Bondelag førre torsdag vart det sett punktum for over 70 års historie som separate lag.

Kanarifuglane i matfatet

Kanarifuglane i matfatet

Ti prosent av jordbruksarealet. Om lag éin million dekar. Det er kva Norsk Ornitologisk Foreining (NOF) føreslår å setja av for å gi fuglane i kulturlandskapet ein sjanse til å klara seg.

Legitime krav

Legitime krav

Ennå er det langt til vår, men fylkesleiarar i både Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget er alt i ferd med å skru opp forventingane til neste års jordbruksoppgjer. I Bondevennen og andre media kjem dei tillitsvalde med konkrete krav.