Historisk nedtur

Historisk nedtur

Nedturen vil prega alt frå styrkeforholdet mellom verdsmaktene til kvardagen til milliardar av menneske over heile kloden.

Matberedskap kostar

Matberedskap kostar

Folk flest ensar knapt dei mange utanlandske arbeidarane som på fast- eller sesongbasis syter for at frø og plantar kjem i jorda, frukt og grønt blir hausta og fyller butikkhyllene våre.

Nei, alt bør ikkje bli som før

Nei, alt bør ikkje bli som før

Verda, landet og kvardagen vår er snudd på hovudet i kampen mot koronaviruset. Frå den eine dagen til den andre vart rutinane våre og systema som me set vår lit til, kasta ut i uvissa.

Lytt til erfarne landbruksfolk

Lytt til erfarne landbruksfolk

Korkje Nortura eller bondeorganisasjonane sparar på krutet i kritikken mot Landbruks- og matdepartementet sine framlegg om endringar i marknadsreguleringa, eller den såkalla rammeforskrifta.

Sårbart

Sårbart

Kina går på sparebluss grunna utbrotet av koronaviruset. Når «verdas fabrikk» for alle tenkjelege og utenkjelege varer stoppar opp, merkast ringverknadane over heile kloden. Også her i Noreg.

Ei løysing

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».