Ikkje dill med dreneringstilskota

Ikkje dill med dreneringstilskota

Landbrukets klimaplan som skal vera innfridd alt i 2030, inneheld åtte satsingsområde. Satsingsområde fem heiter: Betre bruk av gjødsla og god agronomi. Her blir god drenering nemnt som eit av tiltaka som gir lågare klimagassutslepp.

Profilering og omgraving

Profilering og omgraving

På Vestlandet blir det stadig meir nedbør. Dei alternative dreneringsmåtane som vart vist fram på markdagen i Fjaler har dermed stor aktualitet.

Grøftetilskotet er dobla

Grøftetilskotet er dobla

Satsen for tilskot til drenering vart frå 1. juli i år auka til 2000 kroner per dekar ved systematisk grøfting.